Aanbevolen stuurprogramma's en updates voor je hardware automatisch ophalen (2024)

Overslaan naar hoofdinhoud

Microsoft

Ondersteuning

Ondersteuning

Aanmelden

Aanmelden met Microsoft

Meld u aan of maak een account.

Hallo,

Selecteer een ander account.

U hebt meerdere accounts

Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Ondersteuning voor Windows 7 is gestopt op 14 januari 2020

U wordt aangeraden over te stappen op een Windows 11-pc als u beveiligingsupdates van Microsoft wilt blijven ontvangen.

Meer informatie

U kunt aanbevolen stuurprogramma's en gedetailleerde informatie over uw hardware en apparaten automatisch door Windows laten downloaden. Dit is een goede manier om te controleren of uw hardware en apparaten goed werken.

Stuurprogramma's en informatie

Windows kan twee soorten updates zoeken en downloaden voor apparaten die op uw computer zijn aangesloten:

 • Stuurprogramma's. Een stuurprogramma is software die ervoor zorgt dat uw pc met hardwareapparaten kan communiceren. Zonder stuurprogramma's werken de apparaten die u op uw computer aansluit, zoals een muis of externe harde schijf, niet goed. Windows kan automatisch controleren of er stuurprogramma's beschikbaar zijn voor nieuwe apparaten die u op uw computer aansluit.

  Voor hardware die u in het verleden met uw computer hebt verbonden, zijn bijgewerkte stuurprogramma's mogelijk op een later tijdstip beschikbaar. maar deze stuurprogramma's worden niet automatisch geïnstalleerd. Als u die optionele updates wilt installeren, gaat u naar Windows Update in het Configuratiescherm, controleert u op updates, en bekijkt en installeert u updates van stuurprogramma's die beschikbaar zijn voor uw computer.

 • Informatie. Windows kan voor veel hardwareapparaten die u op uw computer aansluit pictogrammen in hoge resolutie downloaden, samen met gedetailleerde informatie hierover, zoals de productnaam, de fabrikant en het modelnummer (zelfs gedetailleerde informatie over de synchronisatiemogelijkheden van een apparaat). Dankzij deze gedetailleerde informatie kunt u vergelijkbare apparaten die op uw computer zijn aangesloten, zoals verschillende mobiele telefoons, eenvoudiger onderscheiden.

U kunt op elk gewenst moment, en zeker ook wanneer u onlangs een nieuw apparaat hebt geïnstalleerd, met Windows Update controleren of er nieuwe stuurprogramma's en pictogrammen voor uw hardware beschikbaar zijn. Als u Windows Update automatisch wilt laten controleren op de meest recente stuurprogramma's en pictogrammen, gaat u als volgt te werk:

 1. Open Apparaten en printers door te klikken op de knop Start Aanbevolen stuurprogramma's en updates voor je hardware automatisch ophalen (2)en klik vervolgens in het menu Start op Apparaten en printers.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van uw computer en klik vervolgens op Apparaatinstallatie-instellingen.

 3. Klik op Ja, automatisch stuurprogramma's en pictogrammen downloaden (aanbevolen) en klik op Wijzigingen opslaan. Aanbevolen stuurprogramma's en updates voor je hardware automatisch ophalen (3) Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of -bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u een bevestiging.

AlsJa al is geselecteerd, klikt u op Annulerenl om het dialoogvenster te sluiten.

Als u alle belangrijke en aanbevolen updates voor uw computer en uw apparaten wilt ophalen, zorgt u ervoor dat Windows Update is ingeschakeld en juist is ingesteld.

Zelfs als u Windows Update hebt ingesteld om alle belangrijke en aanbevolen updates automatisch te downloaden en te installeren, beschikt u mogelijk toch niet over alle bijgewerkte stuurprogramma's die beschikbaar zijn voor uw apparaten. Optionele updates kunnen bijvoorbeeld bijgewerkte stuurprogramma's bevatten die beschikbaar worden gesteld voor hardware of apparaten die u al hebt geïnstalleerd. Windows downloadt en installeert optionele updates niet automatisch, maar u krijgt een melding wanneer deze beschikbaar zijn.

Als u over alle beschikbare updates voor uw apparaten wilt beschikken, controleert u regelmatig Windows Update op alle beschikbare updates, met inbegrip van optionele updates. U kunt de beschikbare updates bekijken en ze vervolgens selecteren in de lijst met updates die Windows voor uw computer vindt. Ga als volgt te werk:

 1. Open Windows Update door op de knop Start te klikken . Typ Update in het zoekvak en klik in de lijst met resultaten op Windows Update.‌

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Naar updates zoeken en wacht terwijl Windows controleert of er nieuwe updates voor uw computer zijn.

 3. Als er updates beschikbaar zijn, klikt u op de koppeling in het vak onder Windows Update voor meer informatie over elke update. Stuurprogramma's kunnen deel uitmaken van elk type update.

 4. Zoek naar updates voor uw apparaat op de pagina Selecteer de updates die u wilt installeren, schakel het selectievakje in voor het stuurprogramma dat u wilt installeren en klik op OK. Mogelijk zijn er geen updates voor stuurprogramma's beschikbaar.

 5. Klik op de pagina Windows Update op Updates installeren. Aanbevolen stuurprogramma's en updates voor je hardware automatisch ophalen (4) Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of -bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u een bevestiging.

Notities:

 • In Windows Update ziet u of een update belangrijk, aanbevolen of optioneel is.

 • Bij sommige updates wordt u mogelijk gevraagd om de computer opnieuw op te starten.

 • In Windows Update wordt aangegeven of de updates zijn geïnstalleerd.

U kunt stuurprogramma's het beste automatisch door Windows laten installeren. Soms vindt Windows geen stuurprogramma voor uw apparaat. In dat geval kunt u het beste de website van de fabrikant controleren op een stuurprogramma of update voor het apparaat. U kunt ook proberen de software die bij het apparaat is geleverd te installeren.

Device Stage is een nieuwe functie in deze versie van Windows waarmee u details weergeeft over een apparaat en taken die u met dat apparaat kunt uitvoeren. Wanneer u verbinding maakt met een apparaat dat compatibel is met Device Stage op uw computer, wordt Device Stage automatisch geopend. In sommige gevallen wordt Device Stage geopend, maar worden geen of niet alle taken en wordt geen enkele of niet alle informatie over het apparaat weergegeven. Hier volgen een aantal redenen waarom dat kan gebeuren, en wat te doen als dit zich voordoet:

Opmerking:Als u op uw computer een apparaat aansluit dat Device Stage zou moeten ondersteunen (maar alleen Automatisch afspelen wordt geopend), neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat. Controleer of er software- of firmware-updates beschikbaar zijn waardoor het apparaat geschikt kan worden gemaakt voor Device Stage en bevestig dat het apparaat wel degelijk Device Stage ondersteunt.

 • Device Stage heeft mogelijk uw toestemming nodig voor het downloaden van informatie over uw apparaat. Controleer of Device Stage een melding bevat dat bijgewerkte informatie beschikbaar is en volg dan de instructies.

 • Mogelijk is uw computer niet met internet verbonden. Device Stage kan geen informatie over uw apparaat downloaden wanneer u offline bent. Probeer het apparaat te verbinden wanneer u online bent.

 • Device Stage probeert mogelijk informatie over uw apparaat te downloaden. Wacht een paar minuten en controleer dan of Device Stage de informatie kan vinden. Doe dit zeker wanneer u het apparaat voor het eerst op uw computer aansluit. Device Stage blijft proberen informatie over uw apparaat te downloaden, zelfs als de locatie waar die informatie is opgeslagen, bezet is. Als u niet wilt wachten, probeert u het apparaat later opnieuw aan te sluiten.

RSS-FEEDS ABONNEREN

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Ontdekken Community Neem contact met ons op

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Aanbevolen stuurprogramma's en updates voor je hardware automatisch ophalen (5)

Voordelen van Microsoft 365-abonnementen

Aanbevolen stuurprogramma's en updates voor je hardware automatisch ophalen (6)

Microsoft 365-training

Aanbevolen stuurprogramma's en updates voor je hardware automatisch ophalen (7)

Microsoft-beveiliging

Aanbevolen stuurprogramma's en updates voor je hardware automatisch ophalen (8)

Toegankelijkheidscentrum

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Aanbevolen stuurprogramma's en updates voor je hardware automatisch ophalen (9)

Stel een vraag aan de Microsoft-Community

Aanbevolen stuurprogramma's en updates voor je hardware automatisch ophalen (10)

Microsoft Tech Community

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Aanbevolen stuurprogramma's en updates voor je hardware automatisch ophalen (13)

Online-ondersteuning

Hartelijk dank voor uw feedback.

×

Aanbevolen stuurprogramma's en updates voor je hardware automatisch ophalen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated:

Views: 6632

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.